Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 20 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 2001/02 | A

Klassenvorstand: Prof. Gruber

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
BERNAT Andreas, Mag. iur. A 2001/02
EDLER Michael A 2001/02
FANK Andreas A 2001/02
FAZELY Schirin A 2001/02
GEYER Mark A 2001/02
HÜTTER Christian A 2001/02
JANISCH Dominik A 2001/02
JÖRGLER Bernhard A 2001/02
KALLINGER Georg A 2001/02
KORISEK Jan-Kristof A 2001/02
LICHTENEGGER Elke A 2001/02
MÖRTH Jakob Nikolaus A 2001/02
MUSSACK Katrin A 2001/02
PETERMANN Anna A 2001/02
REIMOND Matthias A 2001/02
SCHLEICH Christine A 2001/02
SCHWEIGER Evelyn A 2001/02
SELLNER Alexander A 2001/02
SLADEK Michael A 2001/02
STURM Philipp A 2001/02
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher