Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 22 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1998/99 | A

Klassenvorstand: Prof. Haas

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
FASCHING Andreas A 1998/99
FASCHINGER Christoph A 1998/99
FUHRMANN Thomas A 1998/99
GUGGENBERGER Ulrich A 1998/99
JARZ Elisabeth A 1998/99
JOCHUM Sandra A 1998/99
KALLINGER Martin A 1998/99
KNAUSZ Heike A 1998/99
KOVACIC Christoph A 1998/99
KUBIN Wolfgang A 1998/99
MÜLLER Ewa A 1998/99
MUSCHICK Christian A 1998/99
NIERHAUS Renate A 1998/99
PIRMAYER Peter A 1998/99
RAJNAR Sabine A 1998/99
RYZIENSKI Sonja A 1998/99
SCHÄFFER Sylvia A 1998/99
SCHNEEBERGER Friedrich A 1998/99
SCHOLZ Florian A 1998/99
SCHÖNHOFER Maximilian A 1998/99
WEINSTEIN Sabine, Mag. rer. nat. A 1998/99
ZACH Andreas A 1998/99
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher