Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 19 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1991/92 | A

Klassenvorstand: Prof. Eisner

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
DROSCHL Florian, Dr. med. A 1991/92
EBENSPERGER Patrick A 1991/92
ERKER Kathrin A 1991/92
FOHRINGER Astrid, Polheim A 1991/92
GEBETSROITHER Brigitte, Mag. rer. soc. oec. A 1991/92
GERHOLD Matthias, DI A 1991/92
HOFER Kristina A 1991/92
KRONEGGER Michael A 1991/92
LEB Christina A 1991/92
LEB Andreas A 1991/92
LUKAS Sabine, Dr. med. vet., Schönberger A 1991/92
MACHOLD Andreas A 1991/92
MELCHIOR Thomas, Mag. iur. A 1991/92
MITTLINGER Christoph, Mag. Dr. rer. nat. A 1991/92
NIERHAUS Karin A 1991/92
PERKTOLD Elisabeth, DI, Kopanakis A 1991/92
PÖLZL Petra A 1991/92
RÖßMANN Martina, Dr. med., Rößmann-Tsybrovskyy A 1991/92
STERN Caroline, Mag. phil. A 1991/92
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher