Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 18 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1988/89 | D

Klassenvorstand: Prof. Kainz

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
BAHADORI Katayoun, Dr. med. D 1988/89
HEIDORN Rodrigo, Mag. rer. nat. D 1988/89
HITI Klaus, Dr. med. D 1988/89
HOLL Gerhard, DI D 1988/89
KERL Max, Dr. med. D 1988/89
KLENERT Christine D 1988/89
KRASSER Armin D 1988/89
KRISCHAN Eveline D 1988/89
NIERNBERGER Thomas, Dr. med. D 1988/89
RENZ Sonja, DI, Heumann D 1988/89
RESCH Astrid, Mag. rer. soc. oec. D 1988/89
SAMEC Michael D 1988/89
TISCHENDORF Hermann, Mag. rer. soc.oec. D 1988/89
TRITTHART Alexander, Mag. med. vet. D 1988/89
WALTL Gert, Dr. med. D 1988/89
WASTIAN Raimund, DI D 1988/89
WENDELIN Gerald, Dr. med. D 1988/89
WINTER Martin, DI D 1988/89
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher