Schule
Das ist das Ergebnis der Abfrage!

Neue Abfrage

Die Abfrage liefert 20 Datensätze!

Folgende Suchkriterien wurden eingegeben:

2 Kriterien wurden ausgewählt: alle Absolventen  | 1977/78 | D

Klassenvorstand: Prof. Schmidt-Kloiber

NACHNAME VORNAME KLASSE JAHRGANG
BUCHRIESER Viola, Dr. phil. D 1977/78
CZECH Susanne D 1977/78
DOMENIG Susanne D 1977/78
FASCHALLAGG Doris D 1977/78
GHAWAMI- MAMAGHANI Soheyla D 1977/78
GRÄF Ursula D 1977/78
GROSSMANN Andrea D 1977/78
HECHT Caroline, Mag. D 1977/78
HIRCZY Ursula D 1977/78
HOLZINGER Gabriele, Herrgesell D 1977/78
JÄGER Andrea D 1977/78
KNALL Hannelore D 1977/78
LIENHART Gabriele D 1977/78
MOELLER Karin, Dr. med. dent., Klauzer D 1977/78
MÜLLER Eva D 1977/78
MÜLLER Barbara D 1977/78
NIEDERL Roswitha, Dr. med., Wessely D 1977/78
SLANINA Michaela, Dr. med., Staudacher D 1977/78
STROUHAL Loretta D 1977/78
WUNDRAK Gerda D 1977/78
BG & BRG SEEBACHER | Seebachergasse 11 8010 Graz | Schulnummer: 601116
BG & BRG Seebacher